­

We hebben iets...
voor jou en voor jou
en voor jou

agenda 5a

Mogen we ook voor 2020 weer op u rekenen...?

AKB animatie

In deze tijd van Pasen die tot en met het pinksterfeest duurt, lees en herlees ik de evangelieverhalen over Jezus’ verrijzenis. Dat we hier te maken hebben met een unieke gebeurtenis, waarin niet zomaar iedereen mee kan gaan, is duidelijk. De meeste mensen die zichzelf niet als christen beschouwen, zullen de verhalen over Jezus’ verrijzenis afwijzen als onwerkelijk. En ook zullen er nogal wat christenen zijn die problemen hebben met deze verhalen. Zelf beschouw ik Jezus’ verrijzenis als een van de essenties van het christelijk geloof. Was Jezus niet verrezen, dan was het verhaal over Jezus al lang doodgebloed en waren er nu niet wereldwijd kerken en christelijke geloofsgemeenschappen geweest.

In het Nieuwe Testament komen we verschillende getuigenissen tegen over Jezus’ verrijzenis. De vier evangelisten komen in al hun verscheidenheid in ieder geval met elkaar overeen in hun verhalen over het lege graf: het graf waarin de dode Jezus is neergelegd blijkt op de derde dag leeg te zijn. Meer bijzonder in de verrijzenisverhalen vind ik dat er te lezen valt over ontmoetingen met de verrezen Heer. De vrouwen bij het graf komen de verrezen Jezus tegen, maar ook Zijn leerlingen ontmoeten Hem. Opvallend aan deze ontmoetingsberichten is dat er geen nadruk op het mysterieuze van deze ontmoetingen gelegd wordt. Wel lijkt elk verhaal te voorzien in een ‘herkenningsmoment’. Ze herkennen de Verrezene ergens aan, bijvoorbeeld aan Zijn wonden of aan het breken van het brood.

Ontmoeting met Jezus… Dát maakt het geloof tot christelijk geloof. Christelijk geloof is niet in eerste instantie het nakomen van een aantal leefregels en/of wetten. Allereerst gaat het om een ontmoeting met de levende Heer. Als pastor en als gelovige hoop ik dat altijd voor mijn medegelovigen en voor mezelf: dat we in ons dagelijks bestaan de levende Heer ontmoeten. Hoe dat zou kunnen? Ik geef u een aantal concrete zaken aan. Je kunt Hem ontmoeten in het gebed, je privégebed of het samen bidden tijdens de eredienst op zondag. Maar ook kun je Hem ontmoeten in je medemens. Denk maar eens aan hoofdstuk 25 van Matteüs. Eigenlijk zegt Christus daar dat Hij zich laat ontmoeten in onze medemens die in nood is.

Mag ik u uitdagen eens op te letten: waar ontmoet ik eigenlijk de levende Heer? Misschien hebt u er nooit zo aan gedacht, maar het is zo: Jezus wil ontmoet worden…door u!

Pastoor K. Tolboom

­